info@tcr.co.th 064-589-9439 คำนวณสินเชื่อ
ความหมายของ ธงชัย เรียล เอสเตท

ธงชัย เรียล เอสเตท มีที่มามาจาก ธงชัย เฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

ความหมายของชื่อโครงการ “ภูมิธารา”
ภูมิธารา มาจากคำสนธิระหว่าง “ภูมิ” และ “ธารา” ซึ่ง “ภูมิ” มีความหมายคือ ผืนแผ่นดิน ที่ดิน และ “ธารา” หมายถึง น้ำ และความร่มเย็น ซึ่งเมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกัน จึงสื่อความหมายถึง ที่ดิน หรือบ้าน ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครอง หรือพักอาศัย ก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข...